Skills

Od stycznia 2010 Centrum Edukacji i Badań Społecznych realizuje projekt SKILLS – Cykl seminariów na temat rozpoznawalności kompetencji kluczowych nabytych drogą nieformalną. Projekt realizowany jest w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Projekty Partnerskie Grundtviga.

 

Partnerzy projektu:

Groupement d’Intérêt Public – Formation Continue et Insertion Professionnelle de Basse Normandie (Francja)
Bureau Zuidema (Holandia)
ROC Aventus – Regional opleidings Centrum Aventus (Holandia)
CJD Maximiliansau (Niemcy)
Escola Profissional Cior (Portugalia)

 

Opis projektu:

Projekt ma na celu wymianę doświadczeń, szkoleń, dobrych praktyk i metod na temat „walidacji zdobytych doświadczeń”, w zgodzie z polityką europejską dotyczącą edukacji zawodowej w uczeniu się przez całe życie. Niektóre kraje europejskie zaczęły stosować procedury i metody rozpoznawania umiejętności i kompetencji zdobytych podczas pracy zawodowej lub w innych kontekstach niezwiązanych z edukacją. Rozpoznawalność tych umiejętności i kompetencji powinno odbywać się w zgodzie z zasadami transparencji, porównywalności i przenośności. We Francji walidacja nabytych doświadczeń pozwala zainteresowanym osobom na domaganie się rozpoznania ich wiedzy i kompetencji zdobytych poprzez doświadczenie zawodowe lub niezawodowe w celu uzyskania świadectwa maturalnego lub innych dyplomów. Podobne podejście zostało przyjęte przez włoski region Toskanii poprzez "Regionalny system rozpoznawalności i certyfikacji kompetencji nabytych drogą edukacji formalnej i nieformalnej". Aby osiągnąć cel projektu, partnerzy w pierwszej fazie wymienią informacje na temat lokalnych systemów rozpoznawania kompetencji za pomocą nowych technologii, następnie zorganizują 6 seminariów tematycznych. W końcowej fazie projektu zostaną użyte instrumenty pozwalające na rozpoznanie kompetencji nabytych drogą nieformalną. Ostatnim działaniem projektu będzie końcowe seminarium, podczas którego podsumowane zostaną rezultaty działań projektowych.

 

Opis projektu w języku angielskim:

SKILLS – Seminars on the recognition of informally acquired key competences
The project has the scope of realizing an exchange of experiences, training, best practice and methods about the “VAE : validation of acquired experience” in alignment with the EU education policy for vocational education and training for life long learning. The various European countries are starting to activate procedures and methods of recognition of the skills and competences acquired on the job or in other contexts unrelated to training. The recognition of these skills and competences should coincide with the following principles: transparency, comparability, portability. In France the validation of acquired experience “VAE” enables individuals to claim recognition of their knowledge and competences gained throughout professional or non professional life in order to be awarded a diploma. A similar approach has been adopted in the Italian region of Tuscany (where the coordinating organisation’s office is) in its “Regional system for the recognition and certification of formal and informal competences”. To reach this goal the partners will engage in an initial phase of activating an exchange of information on local systems of competence recognition utilizing information and communication technology followed by the organisation of 6 number of seminars on specific topics. In the end the partners will put to use the shared instruments to realize the competences that were informally acquired. Then in the final seminar they will exchange the results of their experimentation.

 

SPOTKANIA MIĘDZYNARODOWE

Caen, Francja, 21-22 stycznia 201

Organizacją goszczącą spotkanie była Groupement d’Intérêt Public – Formation Continue et Insertion Professionnelle de Basse Normandie (Francja), organizacja zajmująca się edukacją zawodową osób dorosłych. W wizycie uczestniczyły 3 osoby z reprezentacji CEBS, jak również partnerzy projektu z Holandii i Niemiec. Podczas wizyty zostały wspólnie opracowane narzędzia monitoringu działań projektowych i rozdzielone zostały kolejne zadania pomiędzy partnerami. Ponadto, wszyscy partnerzy wyrazili swoją opinię związaną z realizacją projektu, jak i z organizacją spotkania wypełniając ankietę ewaluacyjną. Pierwszego dnia wizyty wszyscy partnerzy mieli okazję porozmawiać z osobami, które wzięły udział we francuskim programie walidacji kompetencji nabywanych drogą nieformalną, dzięki czemu pod opieką mentora stworzyły portfolio, przedstawiające ich kompetencje i umiejętności, i znalazły pracę. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z przykładowymi portfolio oraz metodyką ich tworzenia. Podczas spotkania nie zabrakło również spacerów po Caen i pobliskim miasteczku Countances, gdzie drugiego dnia partnerzy mieli okazję zobaczyć i zwiedzić XIII-wieczną katedrę gotycką. Rezultatem spotkania jest zapoznanie się ze specyfiką działalności organizacji goszczącej i organizacji partnerskich oraz wzbogacenie wiedzy dotyczącej systemów walidacji kompetencji i metod ich realizacji.

Deventer, Holandia, 17-18 czerwca 2010

Podczas spotkania w Holandii do projektu dołączyli partnerzy z Portugalii, co pozwoliło uzyskać nowe spojrzenie na projekt a także możliwość zapoznania się z portugalskim systemem walidacji kompetencji na późniejszym etapie projektu. Pierwszy dzień rozpoczęto od przedstawienia holenderskich organizacji, tj. Bureau Zuidema i ROC Aventus, a także zaprezentowano funkcjonowanie walidacji kompetencji w Holandii. W dalszej części spotkania poruszono temat niewykwalifikowanych pracowników. Partnerzy mieli okazję do rozmowy z dwoma kandydatami do przejścia procesu walidacji, następnie odwiedzili Cambio, szkołę zawodową, w której uczestnicy procesu walidacji mogą zaprezentować swoje kompetencje oraz nabyć nowe umiejętności. Drugiego dnia poruszano temat seniorów na rynku pracy. Partnerzy mieli możliwość rozmowy z samymi seniorami o ich motywacji do walidacji kompetencji i podjęcia pracy, a także z expertem w tej dziedzinie, który wyjaśnił ogólną sytuację pracowników-seniorów w Holandii. Pod koniec dnia ustalono kalendarz kolejnych spotkań oraz ich tematykę. Omówiono cele, które należy zrealizować w projekcie, m.in. budowa wspólnej definicji walidacji kompetencji. Pomimo wielu ważnych dyskusji i wizyt nie zabrakło także czasu na zwiedzanie i spacery po Deventer, podczas których partnerzy mieli okazję lepiej się spotkać.

Wrocław, Polska, 8-9 listopada 2010

Trzecie spotkanie projektu SKILLS odbyło się we Wrocławiu. Spotkanie rozpoczęło się nietypowo, ponieważ 7 listopada holenderscy partnerzy mieli okazję wypromować działania i cele projektu w popołudniowej audycji radia Aplauz. 8 listopada partnerzy zaczęli dzień od zwiedzania Wrocławia zabytkowym tramwajem, po czym udali się do Sektora3. Pierwszego dnia omówiono sposób funkcjonowania Sektora3 oraz rodzaje wsparcia udzielanego organizacjom pozarządowym. Ponieważ w Polsce nie funkcjonuje jeszcze zwarty system walidacji kompetencji, zaprezentowano wybrane dobre praktyki, które w sposób bardziej lub mniej bezpośredni dotyczą walidacji kompetencji. Partnerzy mieli okazję do dyskusji nad sytuacją długotrwale bezrobotnych w Polsce oraz w Europie oraz nad barierami, jakie muszą oni pokonać ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji zawodowych. Drugiego dnia partnerzy odwiedzili Biuro Karier, zajmujące się rozwojem kompetencji i umiejętności studentów i absolwentów wrocławskich uczelni, oraz Powiatowy Urząd Pracy, gdzie powrócono do tematu długotrwale bezrobotnych i ich szans powrotu na rynek pracy. Pod koniec dnia partnerzy mieli okazję do ewaluacji spotkania oraz opowiedzenia o swoich doświadczeniach i wrażeniach. Rozpoczęto prace nad ulotką informującą o projekcie oraz wprowadzono do dyskusji temat raportu końcowego. Partnerzy zakończyli spotkanie bogatsi o nową wiedzę oraz większą świadomość różnic dzielących kraje europejskie ze względu na walidację kompetencji i rynek pracy.

Mainz, Niemcy, 24-25 marca 2011

Czwarte międzynarodowe spotkanie odbyło się w Mainz, w siedzibie CJD Maximiliansau. Pierwszego dnia partnerzy zostali powitani przez prezesa CJD Juttę Cornelius, następnie zapoznali się działalnością organizacji a także systemem walidacji kompetencji w Niemczech. Omówiono reakcję społeczeństwa na proces walidacji. Odbyły się także warsztaty dotyczące upowszechniania projektu, podczas których partnerzy przedyskutowali możliwości rozpowszechniania rezultatów projektu oraz promocji systemu walidacji. Drugiego dnia poruszono temat samotnych matek oraz kobiet wracających do pracy, partnerzy przedstawili sytuację kobiet na krajowych rynkach pracy. Pod koniec spotkania omówiono ankiety ewaluacyjne z poprzednich spotkań, rozpoczęto przygotowania do końcowego raportu oraz do ostatniego spotkania partnerów, które odbędzie się w Portugalii. Podczas obu dni partnerzy mieli wiele okazji do dyskusji, jak również zwiedzania Mainz. Spotkanie znacząco wpłynęło na pogłębienie współpracy oraz zacieśnienie więzi pomiędzy partnerami.